התחברות

תקנון אתר

תקנון
רכישת הכרטיסים, מוצרים ו/הצטרפות לקורסים או סדנאות כפופים לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי:

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר המכירה (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט של אמיר בלדיגה ע.מ 316189596, קיבוץ רעים, ד.נ הנגב 85132, טלפון: 0547915656 ומייל: baldiga@amirbaldiga.com (להלן “העסק“) .

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש כרטיסים להרצאות, אירועים, סדנאות, קורסים דיגיטליים ומוצרים אחרים באמצעות כרטיס אשראי או כל תנאי תשלום שמוצגים בעת הרכישה.

אתר ‘העסק‘ שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י העסק.
נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני: baldiga@amirbaldiga.com או בטלפון: 0547915656

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

“מזמין” או “משתמש”- אדם המזמין מוצרים/שירותים באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

“הכרטיס”- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד או מספר אירועים, סדנאות או מפגשים שהתפרסמו או מפורסמים באתר.

“עסקה”- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר בעת הרכישה או בשיחה טלפונית.

“שירות” או “שירותים”- אפשרויות שונות של רכישה באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין.

“עמוד התשלום”- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום:

מספר הכרטיסים השונים בכל אירוע, מפגש או סדנה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק. העסק רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק ו/או מי מטעמן בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים ופרטי זיהוי יחודיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע”י העסק במהלך העסקים הרגיל שלו. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה וחשבונית קבלה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל אמיר בלדיגה דרך האימייל: baldiga@amirbaldiga.com או בטלפון: 0547915656.

על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העסק להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ואמיר בלדיגה שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

העסק ו\או כל גוף מטעמו רשאי להגביל את כמות המוצרים / שירותים בהנחה.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע”י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע. לא תחול על אמיר בלדיגה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך אמיר בלדיגה באמצעות פנייה לאימייל baldiga@amirbaldiga.com או בטלפון: 0547915656

אספקה:
לקוח אשר הזמין כרטיס לאירוע, הרצאה או סדנה באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “הכרטיס” לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.

לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום או יועבר אל אתר יעודי למימוש המוצר הדיגיטלי שרכש.

כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

לקוח אשר הזמין פריט לבוש מהאתר, יקבל אישור הזמנה עד 48 שעות לאחר ביצוע הרכישה ועד 21 ימי עסקים מרגע אישור הרכישה עד להגעת המוצר לכתובת המשלוח
*יתכנו עיכובים מ”גורם עליון” כגון אובדן, עיכוב ביצור וכדומה

החזרת מוצרים:
לא יהיה ניתן להחזיר פריט לבוש לאחר פתיחת האריזה
במידה והלקוח יבקש להחזיר את הפריט הוא יזוכה במחיר המלא בו רכש בתוך 7 ימי עסקים בלבד – ללא עיכובים
ביטול עסקאות:

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010
פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪ (אלא אם נאמר אחרת בחוזה עבודה בין העסק למזמין)
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

  • לא ניתן לבטל עסקה לאחר רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר שמוצע באתר אשר מקנה גישה מלאה לתוכן המוצר והשימוש בו.

העסק מתחייב שהאירועים, ההרצאות והמפגשים יתקיימו במועד שסוכם עם הלקוח. אם מסיבה כלשהי האירוע או המפגש או הסדנה ידחו, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד חדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי העסק ו/או כל גורם מוסמך בידי העסק, בהתאם למקום האירוע, סדנה או מפגש ובהתאם לתאריך החדש שנקבע.
ביטול עסקה במקרה שאירוע, סדנה או מפגש נדחו יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם האירוע, סדנה או מפגש בוטלו מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

העסק יידע ויעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון חברים של העסק באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, ברכישת כרטיס מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהעסק, בכפוף ל”חוק הספאם”, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

רשימת תפוצה

העסק מאפשר למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע, דברי פרסומת וחדשות אודות אירועים, תוכן מקצועי ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש (להלן: “רשימת התפוצה”). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת העסק, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין קבלת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהעסק אישור מראש ובכתב.

הגבלת גיל:
השימוש באתר מורשה מגיל 18 בלבד או מגיל 13 בליווי מבוגר
בעת השימוש באתר מאשר המשתמש שגילו מעל למגבלת הגיל או שהוא הינו מלווה במבוגר
סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של העסק (להלן: “מאגר המידע”). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, העסק לא יוכל לבצע את העסקה אם לא יקבל אותם.
העסק מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

העסק נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העסק ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביאו לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של העסק מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינם רכושו של העסק בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות

העסק עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העסק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. העסק לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העסק עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של העסק להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. העסק לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ’וירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

במידה ונפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור במוצרים / שירותים או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את העסק.

העסק אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אמיר בלדיגה אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

העסק ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של העסק בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

Scroll to Top